Ny på skolen

Her menuen kan du som forælder finde forskellige relevante oplysninger.

Elevforums forretningsorden

§ 1 - Elevforums formand og næstformand, sekretær og kasserer

Stk. 1. Efter hver sommerferie og hvert nytår afholdes valg til formands- og næstformandsposten.
Disse vælges af repræsentanterne for klasserne. Hvis der er simpelt flertal for en elev, vælges denne til formandsposten. Eleven med næst flest stemmer får næstformandsposten. Valgene er hemmelige, og ved ligevægt i stemmer er afgående formands stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Hvis 60 % eller derover af medlemmerne ønsker en evt. afstemning om formandskab uden for de førnævnte faste valg, kan dette ske.
Stk. 3. Valg til formands- og næstformandsposten er bindende.
Stk. 4. Formanden og næstformanden er Elevforums ansigt udadtil. Al kommunikation til og fra
Elevforum sker gennem formanden og næstformanden.
Stk. 5. Der vælges kasserer og sekretær. Disse funktioner kan deles på flere personer.

§ 2 - Elevforums sammensætning

Stk. 1. I Elevforum sidder 2 repræsentanter fra hver klasse fra 3. til 9. klasse, 12 i alt. Derudover sidder
den læreransvarlige/skoleleder.

§ 3 - Elevforums kompetence

Elevforum lytter til eleverne som grundlag for Elevforums arbejde. Elevforum drøfter sager vedrørende elevernes interesser, og i kraft af sin position til bestyrelsen rådgiver denne ud fra Elevforums standpunkter. Elevrådet har endvidere pligt til at gøre skolens ledelse, lærere, elever og forældre opmærksomme på alvorlige problemstillinger, og skabe debat og diskussion om særligt problematiske områder.

§ 4 - Indkaldelse til møder

Stk. 1. Formanden skal påse, at alle medlemmer indkaldes.
Stk. 2. Indkaldelse til møde skal ske med 4 dages varsel.
Stk. 3. Mindst 8 møder skal afholdes hvert skoleår.
Stk. 4. Alle klasserepræsentanter har pligt til at møde op til alle møder indkaldt af formanden.
Stk. 5. Dagsordenen med evt. tilhørende bilag og materiale skal udsendes senest 4 dage før
Elevforums møde.

§ 5 - Kommunikation til elever, lærere, skolebestyrelse og forældre

Stk. 1. Henvendelser til Elevforum som organ foregår til formanden eller næstformanden. Formanden eller næstformanden skal formidle svar, spørgsmål, oplysninger vedr. arbejdet, kritik og generel konversation til resten af Elevforum.
Stk. 2. Eleverne på skolen kan dog kontakte hvem som helst i Elevforum. Eleverne er samtidigt
forpligtet til så vidt muligt at gøre elevernes repræsentanter opmærksomme på sager, eleverne vil have Elevforum til at tage op.
Stk. 4. Elevforum har mulighed for at få fornøden adgang til kommunikation via skolens hjemmeside efter aftale med skoleleder.

§ 6 - Valg til Elevforum

De specifikke regler til valg af elevrådsrepræsentanter til Elevforum fastsættes af den enkelte klasse i
samråd med klasselærer.
Dog kan og skal der vælges 2 elever fra hver klasse i 3. til 9. årgang.

§ 7 - Elevforums møder

Stk. 1. Formanden leder møderne. Ved dennes fravær næstformanden.
Stk. 2. Elevforum er beslutningsdygtigt når over halvdelen af medlemmerne er tilstedeværende, samt
enten formand eller næstformand.
Stk. 3. Når Elevforum indtager en speciel holdning til en sag, vedtager ting el.lign. er det
flertalsbeslutning. Formandens stemme er udslagsgivende i tilfælde af ligevægt i stemmerne.
Stk. 4. Repræsentanter der ikke har mulighed for at deltage i mødet, skal finde en suppleant fra sin
egen klasse i stedet. Det frafaldne medlem har pligt til at melde sit fravær til formanden.