Ny på skolen

Her menuen kan du som forælder finde forskellige relevante oplysninger.

Indskolingen på Lødderup Friskole

Den fysiske ramme

De fysiske rammer blev udviklet i 2007-08.

I indretningen blev der taget hensyn til at børn lærer på forskellige måder og i forskelligt tempo. Det betød, at vi valgte en indretning, hvor rum kan ændres efter behov. Vægge kan således flyttes, så der opstår åbne og lukkede rum.

Det fysiske arbejdsmiljø for børn og voksne skulle være optimalt. Derfor er der valgt en konstruktion, hvor der er taget særlige hensyn til støj. Lyden “forsvinder” i de mange skæve vinkler, der er skabt.

Det æstetiske indtryk er ligeledes en del af arbejdsmiljøet. De mange kroge og hjørner, der opstår i den 8-kantede form, skaber et rum, der stimulerer nysgerrighed og fantasi.

Udeområdet er færdiganlagt oktober 2010. Det indrettes efter de behov, som brug af udeskole fordrer, ligesom det skal stimulere til fysisk aktivitet og leg.

Undervisningens organisering

Den pædagogiske forskning har de seneste år givet os ny viden, om måden børn lærer på. Denne viden danner grundlag for undervisningens indretning i indskolingen. Faglighed bliver integreret i og til enhver tid indtænkt i større sammenhænge.

 • Børn lærer på forskellig måde og i forskelligt tempo
  Dette tager den aldersintegrerede organisering hensyn til.
  Eleverne deles derfor efter emne, materiale, sociale behov og ikke alder.
 • Børn lærer af hinanden
  Den, der er aktiv lærer. Derfor arbejdes der målrettet på, at eleverne får mulighed for at videreformidle deres viden og færdigheder.
  Udover den faglige gevinst bidrager dette også til den sociale trivsel.
 • Drenge og piger er forskellige
  Men det er alle børn. Der tilstræbes derfor en alsidig tilgang til læring, som giver mange forskellige veje til at nå læringsmål.
 • Kroppens betydning for læring
  Udvikling af intellektuelle færdigheder hænger nøje sammen med fysisk stimulering af kroppen. Eleverne har derfor fysiske udendørsaktiviteter som en fast del af hverdagen.
  Der er endvidere en fast ugedag, hvor undervisningen er henlagt til uderummet.
 • Børn i indskolingsalderen er bedst til at lære sprog
  Der leges med fremmedsprog i hverdagen, så tone, udtale og nysgerrighed stimuleres. Der er således engelsk sprogstimulering hver dag.
 • Tidlig læsning
  Læsetræning har en fast plads i dagligdagen. Der arbejdes målrettet med tidlig læsehjælp, når det er påkrævet. Hver dag indeholder morgenlæsning, oplæsning og sprogtræning.
 • Portefølje
  Portefølje er et evalueringsredskab, der anvendes for alle skolens elever. Der samtales løbende med det enkelte barn og forældrene om elevens udbytte og trivsel.

Bevægelse

Læsning

Der er morgenlæsning med læseundervisning hver dag.

Fortælling

I årsplanen ligger to ugentlige fortællelektioner, som bliver fordelt over hverdagene.
Over madpakken bliver der fortalt fra de nordiske myter, de græske myter og fra eventyr og diverse forfatterskaber (Astrid Lindgren, H. C. Andersen, Grimm og eks. Ole Lund Kirkegaard).

Engelsk

Der synges, læres rim og remser og små bytte-konversationer.

Udedag

Al undervisning denne dag er henlagt til udeområdet, såvel omkring skolen som i andre nær- eller fjerntliggende udeområder.
Her bringes hverdagens skole med faglighed, sociale relationer og kompetencer ud i fri luft.

Emnearbejde

Eksempel på indhold i emnearbejde
“Mig selv”

Sang

Der introduceres nye sange ” fra salmer til Kim Larsen”, som alle er en del af vores fælles sangskat.

Fælles emneuge

Indskolingen er ikke en isoleret enhed hele året.
Flere uger i løbet af skoleåret arbejdes på tværs af alle skolens klasser.
Store og små arbejder sammen om opgaverne, hvor kendskabet alle aldre i mellem hinanden bliver værdifuldt, og nærheden højnes i en grad, som udvisker forskellen mellem lille og stor elev.
Dette fører til at alle kan færdes mellem hinanden med respekt.

Hest/føl-ordning

Hver skoledag begynder i klasserne til morgenlæsning og derefter mødes alle i fællessalen.
En ældre elev er ”hest” for en yngre med det formål og udbytte, at der knyttes kontakt mellem alle aldre.
”Hestene” hjælper ”føllene” til rette, hygger om dem og giver dem en relation til ældre elever, som skaber tryghed og forståelse for hinanden. Dette er med til at fremme at alle skolens årgange føler sig som én gruppe.

Legepatruljen

I frikvartererne tilbyder en gruppe af ældre elever fælles aktiviteter.
De er særligt uddannede til at forestå fællesaktiviteter, at modtage og aktivere især indskolingens elever så frikvartererne for dem bliver sjove, hyggelige og positive – også for dem, der er mere forsigtige.

Eksempel på emneplan for indskolingen