Forældre

Her menuen kan du som forælder finde forskellige relevante oplysninger.

Friplads tilskud

Information om nye regler til borgere, der modtager økonomisk fripladstilskud

Børn og undervisning
Fra den 1. januar 2016 træder der nye regler i kraft om økonomisk fripladstilskud til børn i dagtilbud, fritids- og klubtilbud mv. Hovedændringerne er forklaret her.

Tilskud reguleres automatisk
Fra 1. januar 2016 får kommunen automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske
fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk.

Som noget nyt reguleres din forældrebetaling både, hvis din husstandsindkomst stiger eller falder
med et vist beløb. Det afgørende er en ændring svarende til mindst 5 trin på fripladsskalaen. I
2016 svarer det til ca. 1.537 kr. om måneden eller ca. 18.439 kr. om året.
Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du får et brev fra kommunen, hvis du skal betale
mere. Der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned. F.eks. bliver
januar måneds tilskud reguleret i [xx] måned og februar måneds tilskud i [yy] måned.

Varige ændringer i indkomsten
Hvis din husstandsindkomst ændrer sig varigt med et beløb, der svarer til ovenstående, kan du
henvende dig til din kommune og få det økonomiske fripladstilskud omberegnet. På den måde vil
du fremover få det korrekte fripladstilskud med det samme. Det kan du gøre digitalt eller ved at rette henvendelse til kommunen. Hvis du ikke foretager dig noget, vil de beløb, du får for meget eller for lidt, blive trukket fra eller lagt til de efterfølgende måneders forældrebetaling.

Årlig efterregulering
De nye regler indebærer også, at kommunen én gang om året efterregulerer dit økonomiske fripladstilskud. Det betyder, at vi ud fra oplysninger fra SKAT, årsopgørelsen eller øvrig relevant dokumentation om din økonomi, beregner, om dit økonomiske fripladstilskud året før var rigtigt. Når
kommunen laver efterreguleringen medtages også mindre indkomstændringer, som ikke har ført til
regulering i løbet af året.

Oplysningspligt
Du er stadig forpligtiget til at oplyse kommunen, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud. Med de
nye regler er du dog ikke længere forpligtiget til at oplyse kommunen om indkomstændringer, da
det fremover reguleres automatisk. Det gælder dog ikke, hvis indkomsten er fra selvstændig virksomhed eller indkomst, som ikke er skattepligtig her i landet. Her er du stadig forpligtiget til at oplyse kommunen. Det er fortsat en god ide at give besked om væsentlige varige ændringer, så du fremover får det korrekte økonomiske fripladstilskud med det samme.

Løbende ændringer i indkomsten
Hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig ofte, kan du opleve, at dit økonomiske fripladstilskud – og dermed forældrebetalingen – ændrer sig fra måned til måned.

Feriepenge medregnes fremover, når de optjenes, og ikke når de udbetales, hvilket kan få betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Hvis du er selvstændig eller modtager indkomst, som ikke er skattepligtig i Danmark, vil fripladstilskuddet ikke ændre sig automatisk.

Hvis du tre måneder i træk ikke modtager økonomisk fripladstilskud, fordi indkomsten er steget,
skal du søge om økonomisk fripladstilskud på ny.

Læs mere
Vil du læse mere om de nye regler for økonomisk fripladstilskud henvises til:

 

Nye regler om videregivelse af oplysninger
Kommunen kan via Udbetaling Danmark uden dit samtykke samkøre nødvendige ikke-følsomme
personoplysninger fra andre offentlige myndigheder, udenlandske myndigheder og arbejdsløshedskasser til brug for kontrol i forbindelse med ansøgning om og nedsættelse af egenbetaling ift.
tildelt økonomisk friplads. Samkøring kan ske med data fra egne registre. Resultatet af samkøringen kan i visse tilfælde samkøres med oplysninger fra virksomheder, der er pålagt befordringspligt
efter postloven – fx Post Danmark.” (§ 12 a)

Friplads - Morsø kommune

Download og læs pdf'en her