Om skolen

Her menuen kan du finde forskellige og relevante oplysninger om Lødderup Friskole.

Undervisningsmiljø-vurdering 2019/20

Skolen udarbejder hvert år en undervisningsmiljøvurdering.

De fysiske forhold

På Lødderup Friskole er lokalestørrelsen på ca. 70 kvadratmeter. Pt. er den højeste klassekvotient på 22. Lokaler fremstår generelt nymalede og i god stand.
Indskolingen har egen afdeling i nye bygninger, der er taget i brug august 2008.
Lokalerne er æstetisk og pædagogisk meget inspirerende og understøtter elevernes trivsel og læring på bedste måde. Kreative faglokaler er beliggende i separat bygning. Dette er udbygget med ny-tilbygning forår 2017 med mulighed for undervisning i billedkunst.

Fysiklokalet, som er placeret i hovedbygningen, er totalrenoveret 2019.
Musiklokale er etableret i 2017. Lokalet understøtter samspils- og bevægelsessituationer og er lydisoleret, så der generelt opleves et godt lydmiljø i forbindelse med samspil/undervisning.
Hovedbygningen rummer desuden en stor fællessal, der er udsmykket i samarbejde med kunstner i efteråret 2008. Der er ligeledes etableret scene. Møbler er renoveret i 2019.
Skoleafdelingen for mellemtrin og overbygning er etableret med glaskarnapper og glasvægge, der understøtter fleksibel undervisningstilrettelæggelse, samtidig med at det æstetiske indtryk præges af det store lysindfald og skæve vinkler.

I lærerværelse er isat glaspartier, der skaber et åbent miljø.
Der er lagt nyt gulv i gymnastiksal 2008. Omklædningsrum og toiletter er renoveret efterår 2014.
Der er forholdsvis nye gulve over hele skolen i form af linoleum.
Lysforholdene er gode med store vinduer i alle lokaler. Belysningen er nyetableret LED-belysning overalt. Vinduesudskiftning foretages løbende og der er planlagt udskiftninger for mellemtrinets østlige del i efteråret 2020.

Skolens møbler er repareres/udskiftes efter behov. Møblerne er indstillelige i forhold til den enkelte elev. Skolen rummer 5 indgange, – én placeret i kælderniveau. Disse fungerer samtidig som flugtveje. Der er store vinduer i hvert klasselokale og etableret flugtdøre i alle lokaler 2011, hvilket giver rig mulighed for udluftning og flugtvejsmuligheder. Med hensyn til oprydning tager eleverne hver dag del i arbejdet i form af en dukseordning. Derudover har skolen fast rengøringspersonale til fællesarealerne hver dag. Tre gange årligt bliver skolen hovedrengjort ved hjælp af forældrene.

Der afholdes ligeledes “vedligeholdelses weekender” efter behov. Eleverne spiser samlet i klassen, hvor lærerne altid er til stede. Der er mulighed for at opbevare madpakker og drikkedunke i fælles køleskab. Der er etableret vandkølere, så eleverne har adgang til koldt vand hele dagen. Der er etableret garderobeskabe for overbygningseleverne. 

Der er etableret terrasser i tilknytning til undervisningslokalerne i foråret 2012. Dette skal udover at skabe alternative undervisningsrum skabe brydninger på skolens facade, der fremstår kedelig jf. traditionel skolearkitektur fra 1960’erne. Eleverne har udeordning i frikvartererne fra påskeferien til efterårsferien. Det er påkrævet, at eleverne bruger indesko for at lette rengøringen. I tilfælde af uheld findes der på skolen det nødvendige førstehjælpsudstyr. Omklædningsrum og toiletter renoveret i 2013.

Udeområde

Udeområdet er færdiganlagt i forhold til den masterplan, der er udarbejdet i samarbejde med
landskabsarkitekt.
Udeområdet skal udover at fungere som legefaciliteter understøtte skolens intentioner med udeskole og deraf følgende undervisningsmiljøer. Der er etableret ny legeplads i 2019

Det psykiske miljø

Friskolens idegrundlag lægger op til, at børnene trives og føler sig trygge i deres omgivelser både i forhold til kammerater og til de voksne. Der lægges stor vægt på den sociale del af skolegangen, hvor fællesskabet er i fokus. Vi har bl.a. morgensamling med sange, fortælling og den enkelte elev modtages af klasselærer hver morgen. Denne danner grundlag for, at eleverne lærer de grundlæggende sociale spilleregler overfor kammerater og voksne og almen dannelse og omgangstonen vægtes meget højt i denne sammenhæng.

Forældresamarbejdet og kommunikationen forældre og lærere imellem spiller en væsentlig rolle i denne sammenhæng. Der skal være plads til alle og til at det enkelte barn kan udfolde sig.
Samarbejdet mellem lille og stor elev styrkes bl.a. gennem “hest/føl” ordningen (alle elever er “parret” to og to, stor og lille). Børnene sidder sammen hest/ føl til morgensamling og er i øvrigt sammen i andre sammenhænge også.

Desuden har vi en del emneuger, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af klasser og årgange. Dette giver et godt arbejdsmiljø blandt eleverne og mindsker eventuelle konfliktsituationer. De ældre elever får desuden et personligt ansvar over de yngste, og eleverne får en oplevelse af, at ansvaret øges, jo ældre man bliver. I forhold til digitale medier arbejdes der sammen Morsø Ungdomsskole fra 2. årgang til 8. årg. med oplæg til elever og forældre for tilvejebringelse fastholdelse af en sund digital kultur. Legepatrulje giver stor glæde og tryghed i frikvartererne og fungerer særdeles godt. Samarbejdet med SFO fungerer fint, og der er daglig kontakt mellem lærere og pædagoger efter behov. Indenfor social støtte tilbydes der special- eller ekstraundervisning, og vi har mulighed for at gøre brug af PPR (pædagogisk psykologisk rådgivning).

Friskolen er en kreativ skole, hvor der samtidig lægges vægt på de boglige fag. I de enkelte fag er det målet at opnå højest mulig engagement og motivation hos eleverne. Dette gøres bl.a. ved hjælp af undervisningsdifferentiering samt tværfaglighed og projektarbejde, der giver flest mulige chance for succesoplevelser.

Skolen har et elevforum der er sammensat af elever fra 3.-9. årg. De inddrages i daglig drift i fh.t. udvikling og problemløsning. Der evalueres løbende på elevernes trivsel i forbindelse med skolehjem-samtaler. 

Februar 2020